088 – 8585 100 info@amstelveensport.nl

Manager: Emmeline Bouwmeester

Finance

 

2018 stond voor de afdeling Finance in het teken van verdere automatisering en optimalisering. Er is een rapportagestructuur opgezet, ingebed in een solide planning & controlcyclus. Verder is er aandacht besteed aan het optimaliseren van diverse administratieve processen en zijn er stappen gezet in de vastlegging van de ao-ic. Door middel van nieuwe online oplossingen, zoals Twinfield en Basecone is er periodieke managementinformatie beschikbaar en kan er pro-actief gestuurd worden.

SUBSIDIE

De gemeentelijke subsidie voor 2018 bedraagt € 3.100.000 totaal. Deze som is gebaseerd op het oorspronkelijke offerte bedrag inclusief de latere toekenning voor beheer en exploitatie van de Beweegbox conform beschikking dd. 12-11-2018 en een eenmalige, additionele bijdrage voor het Sportgala conform beschikking dd. 07-12-2018.

OPERATIONELE KOSTEN

De operationele kosten waren in 2018 € 1.024.000 lager ten opzichte van 2017. In 2017 was er sprake van incidentele lastenverhoging als gevolg van de uitvoering van het herstructureringsplan. De verhoging in de kosten zagen we toen met name bij de overige algemene kosten. (advieskosten/ inhuur derden) In 2018 liggen deze algemene kosten € 513.000 lager.
De personele lasten zijn € 209.000 lager dan in het vorige jaar en overige huisvestinglasten (onderhoudskosten en energie/gas) € 170.000. De huurlasten liggen lager dan het niveau van 2017, te weten € 153.000.

EIGEN OPBRENGSTEN

De eigen opbrengsten namen in 2018 in totaal af met € 135.000. Deze verlaging zien we terug bij Sportfacility. Het overdragen van de Startbaan per 1-10-2017 heeft een omzetverlagend effect bij de inkomsten uit baanverhuur – accommodaties. De omzet bij de overige accommodaties laten een stijging zien van totaal € 64.000. De eigen inkomsten bij De Meerkamp en Sportservice nemen ook toe met respectievelijk € 7.000 en € 98.000. Bij Sportservice is dit inclusief de subsidie van gemeente Amstelveen.

WEERSTANDSVERMOGEN

Het weerstandsvermogen ultimo 2018 neemt af, als gevolg van het negatieve netto resultaat van
€ 470.000, tot € 201.000. De solvabiliteit daalt hiermee in 2018 van 14% (2017) naar 4%. Deze ontwikkeling vormt een aandachtspunt voor AmstelveenSport, dat hard werkt aan een structureel gezonde bedrijfsvoering richting de toekomst.

RESULTAAT

In 2018 is een netto resultaat gerealiseerd van € 470.000 negatief vs. € 344.000 positief in 2017.
Hieronder volgen de ontwikkelingen op hoofdlijnen.

KASSTROOM

In 2018 bedroeg de kasstroom € 99.000 positief. De onttrekkingen ten laste van de meer jaren onderhoudsvoorziening ten opzichte van de dotatie en de afname bij de overige vorderingen en overige debiteuren brachten een verhogend effect teweeg op de kasstroom in 2018. De toename in de vordering op de gemeente als gevolg van de voorschotfactuur en de BTW-positie per 31/12 hadden juist een verlagend effect.

BTW

Met ingang van 1-1-2019 is als gevolg van veranderingen in de Europese wet- en regelgeving, de BTW-vrijstelling op sport verruimd in Nederland. Voor de huidige organisatie betekent dit dat de BTW positie verandert per 1-1-2019 en zal de organisatie niet langer BTW plichtig zijn.
Aangezien dit feit een aanzienlijke, potentiële exposure met zich meebrengt en een direct risico voor de continuïteit vormt, is deze ontwikkeling op de voet gevolgd in 2018 en in nauwe samenwerking met fiscalisten en gemeente is getracht zo goed mogelijk voor te sorteren op de vrijgestelde situatie.
Het is van groot belang tijdig passende maatregelen te nemen. Per balansdatum is de exposure als gevolg van de extra BTW impact op de onderhoudskosten aangevraagd en ondergebracht bij de BOSA subsidieregeling vanuit het Ministerie van VWS. Het resterende deel van de BTW impact betreffende de exploitatiekosten dient via de begroting van de gemeente bij de SPUK regeling ondergebracht te worden in 2019.

INVESTERINGEN

Een deel van de investeringen ad € 238.000 vloeien nog voort uit het pakket van maatregelen ingezet in het kader van de uitvoering van het herstructureringsplan. Deze investeringen hadden met name betrekking op de ontwikkeling van de ICT omgeving. Daarnaast is er geïnvesteerd in de inventaris van de Beweegbox en de 360CASH oplossing in De Meerkamp.

GENORMALISEERDE CIJFERS

In 2018 was een na-ijl effect merkbaar als gevolg van het herstructureringsplan dat uitgevoerd werd in 2017. In het kader van deze transitiefase zijn nog kosten gemaakt gedurende het jaar. Na normalisatie van deze kosten zou het netto resultaat € 307.000 positief bedragen.