088 – 8585 100 info@amstelveensport.nl

Jaarverslag Amstelveensport 2018

AmstelveenSport presenteert: het digitaal jaarverslag 2018
Sportbedrijf Amstelveen heeft een nieuwe naam. Sinds 1 januari 2019 heten we AmstelveenSport. Hoewel het jaarverslag 2018 betreft, gebruiken we in dit jaarverslag onze nieuwe naam en huisstijl. We hopen dat u het net zo mooi vindt als wij!

Directiewisseling in 2018
AmstelveenSport werd tot 1 september 2018 geleid door interim directeur Peter Verdaasdonk, die het stokje doorgaf aan de nieuwe directeur Heleen van Ketwich Verschuur.

Bedrijfsonderdelen
AmstelveenSport is opgebouwd uit de volgende bedrijfsonderdelen:

 • Sportservice: sportstimulering ten behoeve van de inwoners van de gemeente Amstelveen.
 • Zwembad de Meerkamp
 • Sportfacility (verhuur, onderhoud, schoonmaak en horeca accommodaties)

Visie
Onze visie is dat sport bijdraagt aan meer gezondheid, meer welzijn, meer sociale samenhang en zo aan een mooiere en betere samenleving.

Deze uitgangspunten zijn vertaald in de volgende concrete doelstellingen:

 • Inwoners van Amstelveen en in de regio te stimuleren om gezond te gaan en blijven bewegen en sporten;
 • Synergie tussen de breedtesport, talentontwikkeling en daaruit resulterende topsport te bevorderen;
 • Integraal sportbeleid te bevorderen en te realiseren met als visie: “Amstelveen beweegt gezond”; en
 • Vanuit sport(beleid) bijdragen aan de aantrekkelijkheid van Amstelveen als sportstad en als woon- en leefgemeenschap.

AmstelveenSport handelt daarbij overeenkomstig de doelstellingen van het beleid op dit gebied van de gemeente Amstelveen.

AmstelveenSport tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • het adequaat beheren, exploiteren en in standhouden van (sport)accommodaties;
 • ondersteunen van (breedtesport) verenigingen en andere sportorganisaties;
 • acties te starten dan wel projecten te initiëren, evenementen te organiseren en/of te ondersteunen, die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen; zulks in de ruimste zin van het woord;
 • samenwerking te zoeken met en bevorderen van samenwerking tussen gemeente, bedrijfsleven, (sport)verenigingen, onderwijs en andere instanties, organisaties en individuen, die kunnen en willen bijdragen aan de realisatie van de doelen van de stichting;
 • het verrichten van cd hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn; alles in de ruimste zin van het woord.

Speerpunten
Daarnaast waren in 2018 waren onze belangrijkste speerpunten:
1. Directiewisseling en afscheid van interim medewerkers;
2. Afronding van het herstructureringsplan;
3. Omzetting bedrijfsvorm van Stichting naar B.V.;
4. Nieuwe naam en logo;
5. Ziekteverzuim reguleren;
6. Structurele bezuiniging van € 550.000 realiseren;
7. BTW-vrijstelling, BOSA/SPUK
8. FUWA traject (functiewaarderingstraject)

Naast deze speerpunten zijn op alle gebieden belangrijke projecten uitgevoerd in het kader van het sportbeleid van de gemeente Amstelveen. Onze medewerkers hebben ook in 2018 nieuwe en leuke activiteiten bedacht. In overleg met de bewoners van de diverse wijken en de bezoekers van De Meerkamp hebben we ideeën uitgewisseld en activiteiten georganiseerd. Daarbij hebben we nadrukkelijk oog gehad voor het feit dat sport “all-inclusive” moet zijn. Iedereen moet mee kunnen doen, ongeacht basisconditie of financiële positie. Veel voorbeelden hiervan volgen in het digitale verslag.

Beleid en verzakelijking
De gemeente Amstelveen en AmstelveenSport hebben verder gebouwd aan de visie en beleidsrichting om in overleg tot een duurzame verzakelijking van de relatie tussen beide partners te komen. Doelstelling hierbij is om een solide zakelijke basis te leggen om de in de Sportnota 2013 – 2020 van de gemeente geformuleerde doelen voor AmstelveenSport op effectieve en efficiënte manier te bereiken en met elkaar vaste afspraken op langere termijn te maken.
De uitgangspunten van de gemeente hierbij staan beschreven in het Raadsvoorstel “Verzakelijking relatie Sportbedrijf – Gemeente” (Raadsvergadering 16 december 2015) en de onderliggende nota “Verzakelijken / professionaliseren relatie gemeente – Sportbedrijf Amstelveen” van september 2015.

Het jaar 2018 heeft bij AmstelveenSport volledig in het teken gestaan van verdere verzakelijking en professionalisering. In mei 2017 is een solide plan van aanpak in de vorm van een herstructureringsplan ingediend bij de gemeente om de gestelde financiële en andere bedrijfsmatige doelen structureel te bereiken. En ook om aan de structurele korting met ingang van 1 januari 2018 van de subsidiestroom vanuit de gemeente ad € 550.000 op jaarbasis op afdoende wijze te kunnen voldoen. In het kader van dit herstructureringsplan heeft AmstelveenSport in 2017 een incidentele bijdrage ad € 1.250.000 vanuit de gemeente ontvangen. Deze bijdrage is ook geheel als opbrengst verwerkt in de jaarcijfers van 2017.
In 2018 waren echter nog niet alle plannen geheel gerealiseerd. Diverse trajecten op o.a. het gebied van de personele en financiële bedrijfsvoering zijn afgerond in de loop van het jaar en hebben als zodanig nog impact gehad op de cijfers van 2018. Deze incidentele kosten zijn opgenomen in de jaarrekening van 2018. Omdat het eindresultaat aanzienlijk wordt beïnvloed door deze incidentele kosten, wordt in paragraaf 1.2.6 van dit jaarverslag ook het genormaliseerde jaarresultaat kort benoemd.

Jaarplan en begroting
Op 30 september 2018 is het jaarplan en de geconsolideerde begroting 2019 aangeleverd die voldoet aan de gestelde eisen. Jaarplan en begroting worden ingebed in een Meerjarenplan 2018 -2021 en Meerjarenbegroting 2018 – 2021 om zo tot een visie en bijbehorende financiële sturing op langere termijn te komen.

BTW vrijstelling sport
Met ingang van 1 januari 2019 zal als gevolg van veranderingen in de Europese wet- en regelgeving, de BTW-vrijstelling op sport worden verruimd in Nederland. Hierdoor zal de BTW positie van AmstelveenSport veranderen en naar verwachting een aanzienlijke, potentiele exposure met zich meebrengen. AmstelveenSport heeft heel 2018 in nauw contact gestaan met fiscalisten en zich laten adviseren hoe het beste met deze problematiek kan worden omgegaan. Aangezien dit een direct risico voor de continuïteit betekent, is het van groot belang tijdig passende maatregelen te nemen en AmstelveenSport ook op dit punt toekomst klaar te maken.

Momenteel worden in samenwerking met de gemeente de laatste stappen gezet naar de omzetting van AmstelveenSport naar een BV en de daaruit voortvloeiende exploitatie-overeenkomst en statuten.

AmstelveenSport wordt geleid door de directeur in hechte samenwerking met het managementteam.

De operatie van het AmstelveenSport is opgebouwd uit de volgende bedrijfsonderdelen, allen gehuisvest in Amstelveen:

 • Zwembad de Meerkamp
 • Sportfacility (verhuur, onderhoud en schoonmaak van sportaccommodaties)
 • Sportservice: sportstimulering ten behoeve van de inwoners van de gemeente Amstelveen.

Aantal medewerkers 2018: 85 (2017: 87)
Gemiddeld aantal fte’s in 2018 57,88 (2017: 59,82)
Klik hieronder voor de samenstelling van de bestuursorganen binnen AmstelveenSport per ultimo 2018

Jaarverslag Amstelveensport 2018

AmstelveenSport presenteert: het digitaal jaarverslag 2018
Sportbedrijf Amstelveen heeft een nieuwe naam. Sinds 1 januari 2019 heten we AmstelveenSport. Hoewel het jaarverslag 2018 betreft, gebruiken we in dit jaarverslag onze nieuwe naam en huisstijl. We hopen dat u het net zo mooi vindt als wij!

Directiewisseling in 2018
AmstelveenSport werd tot 1 september 2018 geleid door interim directeur Peter Verdaasdonk, die het stokje doorgaf aan de nieuwe directeur Heleen van Ketwich Verschuur.

Bedrijfsonderdelen
AmstelveenSport is opgebouwd uit de volgende bedrijfsonderdelen:

 • Sportservice: sportstimulering ten behoeve van de inwoners van de gemeente Amstelveen.
 • Zwembad de Meerkamp
 • Sportfacility (verhuur, onderhoud, schoonmaak en horeca accommodaties)

Visie
Onze visie is dat sport bijdraagt aan meer gezondheid, meer welzijn, meer sociale samenhang en zo aan een mooiere en betere samenleving.

Deze uitgangspunten zijn vertaald in de volgende concrete doelstellingen:

 • Inwoners van Amstelveen en in de regio te stimuleren om gezond te gaan en blijven bewegen en sporten;
 • Synergie tussen de breedtesport, talentontwikkeling en daaruit resulterende topsport te bevorderen;
 • Integraal sportbeleid te bevorderen en te realiseren met als visie: “Amstelveen beweegt gezond”; en
 • Vanuit sport(beleid) bijdragen aan de aantrekkelijkheid van Amstelveen als sportstad en als woon- en leefgemeenschap.

AmstelveenSport handelt daarbij overeenkomstig de doelstellingen van het beleid op dit gebied van de gemeente Amstelveen.

AmstelveenSport tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • het adequaat beheren, exploiteren en in standhouden van (sport)accommodaties;
 • ondersteunen van (breedtesport) verenigingen en andere sportorganisaties;
 • acties te starten dan wel projecten te initiëren, evenementen te organiseren en/of te ondersteunen, die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen; zulks in de ruimste zin van het woord;
 • samenwerking te zoeken met en bevorderen van samenwerking tussen gemeente, bedrijfsleven, (sport)verenigingen, onderwijs en andere instanties, organisaties en individuen, die kunnen en willen bijdragen aan de realisatie van de doelen van de stichting;
 • het verrichten van cd hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn; alles in de ruimste zin van het woord.

Speerpunten
Daarnaast waren in 2018 waren onze belangrijkste speerpunten:
1. Directiewisseling en afscheid van interim medewerkers;
2. Afronding van het herstructureringsplan;
3. Omzetting bedrijfsvorm van Stichting naar B.V.;
4. Nieuwe naam en logo;
5. Ziekteverzuim reguleren;
6. Structurele bezuiniging van € 550.000 realiseren;
7. BTW-vrijstelling, BOSA/SPUK
8. FUWA traject (functiewaarderingstraject)

Naast deze speerpunten zijn op alle gebieden belangrijke projecten uitgevoerd in het kader van het sportbeleid van de gemeente Amstelveen. Onze medewerkers hebben ook in 2018 nieuwe en leuke activiteiten bedacht. In overleg met de bewoners van de diverse wijken en de bezoekers van De Meerkamp hebben we ideeën uitgewisseld en activiteiten georganiseerd. Daarbij hebben we nadrukkelijk oog gehad voor het feit dat sport “all-inclusive” moet zijn. Iedereen moet mee kunnen doen, ongeacht basisconditie of financiële positie. Veel voorbeelden hiervan volgen in het digitale verslag.

Beleid en verzakelijking
De gemeente Amstelveen en AmstelveenSport hebben verder gebouwd aan de visie en beleidsrichting om in overleg tot een duurzame verzakelijking van de relatie tussen beide partners te komen. Doelstelling hierbij is om een solide zakelijke basis te leggen om de in de Sportnota 2013 – 2020 van de gemeente geformuleerde doelen voor AmstelveenSport op effectieve en efficiënte manier te bereiken en met elkaar vaste afspraken op langere termijn te maken.
De uitgangspunten van de gemeente hierbij staan beschreven in het Raadsvoorstel “Verzakelijking relatie Sportbedrijf – Gemeente” (Raadsvergadering 16 december 2015) en de onderliggende nota “Verzakelijken / professionaliseren relatie gemeente – Sportbedrijf Amstelveen” van september 2015.

Het jaar 2018 heeft bij AmstelveenSport volledig in het teken gestaan van verdere verzakelijking en professionalisering. In mei 2017 is een solide plan van aanpak in de vorm van een herstructureringsplan ingediend bij de gemeente om de gestelde financiële en andere bedrijfsmatige doelen structureel te bereiken. En ook om aan de structurele korting met ingang van 1 januari 2018 van de subsidiestroom vanuit de gemeente ad € 550.000 op jaarbasis op afdoende wijze te kunnen voldoen. In het kader van dit herstructureringsplan heeft AmstelveenSport in 2017 een incidentele bijdrage ad € 1.250.000 vanuit de gemeente ontvangen. Deze bijdrage is ook geheel als opbrengst verwerkt in de jaarcijfers van 2017.
In 2018 waren echter nog niet alle plannen geheel gerealiseerd. Diverse trajecten op o.a. het gebied van de personele en financiële bedrijfsvoering zijn afgerond in de loop van het jaar en hebben als zodanig nog impact gehad op de cijfers van 2018. Deze incidentele kosten zijn opgenomen in de jaarrekening van 2018. Omdat het eindresultaat aanzienlijk wordt beïnvloed door deze incidentele kosten, wordt in paragraaf 1.2.6 van dit jaarverslag ook het genormaliseerde jaarresultaat kort benoemd.

Jaarplan en begroting
Op 30 september is het jaarplan en de geconsolideerde begroting 2019 aangeleverd die voldoet aan de gestelde eisen. Jaarplan en begroting worden ingebed in een Meerjarenplan 2018 -2021 en Meerjarenbegroting 2018 – 2021 om zo tot een visie en bijbehorende financiële sturing op langere termijn te komen.

BTW vrijstelling sport
Met ingang van 1 januari 2019 zal als gevolg van veranderingen in de Europese wet- en regelgeving, de BTW-vrijstelling op sport worden verruimd in Nederland. Hierdoor zal de BTW positie van AmstelveenSport veranderen en naar verwachting een aanzienlijke, potentiele exposure met zich meebrengen. AmstelveenSport heeft heel 2018 in nauw contact gestaan met fiscalisten en zich laten adviseren hoe het beste met deze problematiek kan worden omgegaan. Aangezien dit een direct risico voor de continuïteit betekent, is het van groot belang tijdig passende maatregelen te nemen en AmstelveenSport ook op dit punt toekomst klaar te maken.

Momenteel worden in samenwerking met de gemeente de laatste stappen gezet naar de omzetting van AmstelveenSport naar een BV en de daaruit voortvloeiende exploitatie-overeenkomst en statuten.

AmstelveenSport wordt geleid door de directeur in hechte samenwerking met het managementteam.

 De operatie van het AmstelveenSport is opgebouwd uit de volgende bedrijfsonderdelen, allen gehuisvest in Amstelveen:

 • Zwembad de Meerkamp
 • Sportfacility (verhuur, onderhoud en schoonmaak van sportaccommodaties)
 • Sportservice: sportstimulering ten behoeve van de inwoners van de gemeente Amstelveen.

Aantal medewerkers 2018: 85 (2017: 87)

Gemiddeld aantal fte’s in 2018 57,88 (2017: 59,82)