088 – 8585 100 info@amstelveensport.nl

Voorzitter: André Timmerman

Taken

De Raad van Toezicht (RvT) heeft statutair de taak toezicht te houden op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken bij AmstelveenSport. Voorts heeft de RvT de werkgeversrol naar de directeur-bestuurder en de taak om de directeur-bestuurder gevraagd of ongevraagd van advies te dienen. Tenslotte vervult de RvT een maatschappelijke rol.

Onderling hebben de drie leden van de RvT een aantal specifieke aandachtsgebieden benoemd. Zij functioneren als eerste aanspreekpunt op bepaalde gebieden. Qua coördinatie en eerste overlegkanaal heeft de RvT een voorzitter en vicevoorzitter. De voorzitter functioneert ook als primair aanspreekpunt voor de gemeente (voor zover noodzakelijk). Op het gebied van financiën is er een audit commissie. De audit commissie gaat in gesprekken met directeur-bestuurder en de financieel manager meer gedetailleerd in op de begroting, tussentijdse financiële informatie en de jaarrekening. Ook heeft deze overleg met de accountant. Audit commissie en andere RvT leden inclusief voorzitter rapporteren aan de voltallige RvT, waar de besluitvorming plaatsvindt. Daarnaast is er een remuneratiecommissie die toeziet op de beloningsstructuur en overige arbeidsvoorwaarden van AmstelveenSport.

ONAFHANKELIJKHEID EN DESKUNDIGHEID

Het is belangrijk dat de RvT zijn taken onafhankelijk kan vervullen; elke schijn van belangenverstrengeling moet worden vermeden. In de profielschets zijn voorwaarden opgenomen omtrent de deskundigheid en ervaring van de leden van de RvT, zoals bijvoorbeeld affiniteit met sport, relevant netwerk in Amstelveen en omgeving en specifieke kennis zoals bijvoorbeeld Financiën, HR, Communicatie en Marketing. B&W van de gemeente Amstelveen heeft vastgesteld dat de (nieuwe) leden van de RvT in totaliteit beschikken over de vereiste kennis van en ervaring met de in de profielschets genoemde voorwaarden.

MIJLPALEN

Belangrijke mijlpalen in 2018 waren in deze:
– Voorbereiding op omvorming naar BV en aanpak BTW problematiek
– Begroting 2019
– Voorbereiding van inhoudelijk overleg met de gemeente over het invullen van de in het gemeentelijk beleid vastgestelde professionalisering en verzakelijking van de relatie gemeente – AmstelveenSport.

MutatIES

In januari heeft de heer Limberger aangegeven vanwege persoonlijke redenen niet langer lid te kunnen zijn van de RvT. Hij is op 22 januari 2018 uitgetreden. Op 11 juli 2018 is Heleen van Ketwich Verschuur uitgetreden uit de RvT. De zittende raad was van mening dat een aanvulling nodig was en een aanvulling op het gebied van financiën en marketing wenselijk was. Deze leden zijn in het eigen netwerk geworven. Per 21 november 2018 zijn Paul Luijten en Karen Harmsen ingeschreven als lid van de RvT bij de Kamer van Koophandel en op 22 januari 2019 zijn zij benoemd tot leden van de RvT door burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen.

De raad bestond eind 2018 uit:
De heer A. Timmerman (Voorzitter),
Mevrouw M. Olfers (Audit commissie, vicevoorzitter),
De heer F. van Rooijen (Remuneratiecommissie),
Mevrouw K. Harmsen (Lid),
De heer P. Luijten (Lid)

De Raad heeft in 2018 7 keer vergaderd en is een aantal keer uitgenodigd door de gemeente Amstelveen om uitleg te geven over de omvorming naar BV en de BTW problematiek.

Daarnaast heeft regelmatig inhoudelijk overleg plaats gevonden tussen directeur-bestuurder, voorzitter en vicevoorzitter.

PERSONALIA PER 31 DECEMBER 2018

De Raad van Toezicht van AmstelveenSport bestaat uit:

ANDRÉ TIMMERMAN
Voorzitter RvT AmstelveenSport

Overige functies:
• Eigenaar advies- en managementbureau Drijver en Partners
• Landelijk bestuur Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)/voorzitter Commissie Bedrijven van VSG
• voorzitter RvT Sport en Welzijn Ridderkerk
• voorzitter commissie van advies Zwembadkeur
• extern lid rekenkamercommissie gemeente Westland

MARJAN OLFERS
Auditcommissie RvT AmstelveenSport

Overige functies:
• Hoogleraar sport en recht Vrije Universiteit, zelfstandig jurist
• Bestuurslid van de vereniging sport en recht
• Lid beroepscommissie integriteit Bouw (Bouwned NL)
• Lid van de Wetenschappelijke Raad van de Nederlandse Sportraad
• Lid van de Vertrouwenscommissie VU Klokkeluiders
• Lid bestuur SVIN
• Lid van de RVC SRO NV

FRANK VAN ROOIJEN
Remuneratiecommissie RvT AmstelveenSport

Overige functies

  • Manager commerciële zaken Topsport Amsterdam
  • Volleybaltrainer bij US Amsterdam

KAREN HARMSEN
Lid RvT AmstelveenSport

Overige functies:

• Advocaat (partner) bij Rutgers & Posch te Amsterdam
• Lid van de raad van advies Stichting Z! te Amsterdam
• Lid van de Commissie Insolventierecht van de Nederlandse Orde van Advocaten
• Lid van de Redactie van Recht en Praktijk Insolventierecht (Kluwer)
• Redactiemedewerker van Tijdschrift voor Insolventierecht
• Redactie wettenbundel Insolventierecht van Ars Aequi

PAUL LUIJTEN
Lid RvT AmstelveenSport

Overige functies:

• Ambassadeur Johan Cruijff ArenA
• Associate Director – Hill+Knowlton Strategies
• Bestuurslid Genootschap van Oud-Senatoren – Eerste Kamer der Staten-Generaal
• Member supervisory board – Hotel Okura Amsterdam
• Voorzitter Raad van Toezicht – Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO)
• Member Supervisory Board – Artis Zoo
• Chairman Permanent Scouting Committee – VVD
• Member Board Amsterdam Museum Fund – Amsterdam Museum
• Ambassador – Royal Concertgebouw Orchestra